Algemene voorwaarden.

Alle prijzen aanwezig in de praktijk, website of op aanvraag zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen.
Alle prijzen zijn in euro’s en incl. 21% btw.
Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.
Contante betaling geschiedt na de pedicurebehandeling.
De cliënt voorziet de pedicurepraktijk Voetclinique vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk Voetclinique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een pedicure gespecificeerd klantenregistratiesysteem. Dit klantenregistratiesysteem voldoet aan de laatste beveiligingseisen. Afspraken worden vastgelegd in een digitale agenda en wordt conform wet en regelgeving bewaard.
Pedicurepraktijk Voetclinique behandelt de persoonlijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens AVG, in de privacy verklaring op deze pagina verduidelijkt.
Pedicurepraktijk Voetclinique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicurepraktijk Voetclinique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
Pedicurepraktijk Voetclinique geeft 7 dagen kwaliteitsgarantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien: De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd, de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd, de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicurepraktijk Voetclinique.
Er zal dan in onderling overleg bekeken worden wat de (vervolg)behandeling is of dat er doorverwezen wordt naar een andere discipline.
Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
PRIVACY VERKLARING
Pedicurepraktijk Voetclinique hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Pedicurepraktijk Voetclinique houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt
- Vragen om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
Als Pedicurepraktijk Voetclinique zijn wij verantwoordelijk voor de opslag van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Opslag van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk Voetclinique opgeslagen ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden ten behoeve van de facturatie, afhandeling van uw betaling
- Communicatie over de afspraak/ opdracht en/of uitnodigingen deze afspraken worden vastgelegd in een digitale agenda
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
- U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
Voor de bovenstaande doelstelling(en) verzameld Pedicurepraktijk Voetclinique de volgende persoonsgegevens van u:
Persoonsgegevens
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Uw gegevens die u verstrekt via het contactformulier op de website www.voetclinique.nl
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
- Digitale registratie bijhouden van biometrische gegevens en eventuele daarbij behorende aantekeningen, van uw voeten, ten behoeve van een juiste werkvoorbereiding en/of uitvoering van de te geven pedicurebehandeling
- Uw Afspraak, datum/tijd, wordt digitaal vastgelegd in een pedicure gespecificeerd klantenregistratiesysteem en bewaard conform de wetgeving
Verstrekking van gegevens aan derden.
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij met een derde partij delen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving conform de AVG wetgeving
- Een pedicure gespecificeerd klantenregistratiesysteem
- Het verzorgen van de (financiële) administratie door een extern boekhoudkundig administratiekantoor. Uw persoonsgegevens zijn hier zichtbaar, met uitzondering van de hierboven genoemde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, op de gefactureerde diensten en de digitale agenda conform de belastingwetgeving betreffende de noodzakelijke urenregistratie
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan een derde partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de hierboven genoemde partijen (verwerkers) maken wij, in deze verwerkersovereenkomst, de benodigde afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens, als hierboven genoemd, niet aan andere partijen verstrekken. Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek, (persoon)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen:
- Welke gevestigd zijn buiten de EU
- Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn.
Pedicurepraktijk Voetclinique bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat de wet vereist.
Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Zo zijn de volgende maatregelen van toepassing:
- Alle personen die namens Pedicurepraktijk Voetclinique van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan geborgd door een verwerkersovereenkomst
- Pedicurepraktijk Voetclinique hanteert een wachtwoordbeleid op al onze systemen
- Wij anonimiseren persoonsgegevens indien u er niet prijs op stelt dat uw gegevens zichtbaar zijn
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens en onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze back-ups worden gearchiveerd volgens de laatste technieken
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
Rechten omtrent uw gegevens.
Vanaf 25 Mei 2018 zal Pedicurepraktijk Voetclinique bij iedere nieuwe intake en reeds bestaande klanten vragen om het ondertekenen van een document waarbij u Pedicurepraktijk Voetclinique toestemming geeft voor het digitaal verwerken van uw persoonsgegevens, omschreven zoals hierboven. Indien u hier geen prijs op stelt kunnen wij u niet als klant inschrijven. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens opslaan op basis van een door u gegeven schriftelijke toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming schriftelijk in te trekken. Uw persoonlijke gegevens zullen uit ons bestand verwijderd worden indien u geen cliënt meer bent van pedicurepraktijk Voetclinique in achtneming van de geldende archiveringswet bijv. de aan u verstrekte facturen, hier zijn wij verplicht conform de belastingwetgeving deze te archiveren.
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen.
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:
Pedicurepraktijk Voetclinique
t.a.v. Patricia van der Linden
Verlaatstraat 14
4812AM Breda
patricia@voetclinique.nl

 


 

VOETCLINIQUE
praktijk voor pedicurebehandeling